I spåkulan – så ser bopriserna ut om fem år

bopriser goteborg

Funderar du på att köpa en bostad, men är osäker på om en affär idag kan tänkas vara en bra affär även fem år från nu? Att sia om hur bopriserna kommer att se ut i framtiden är alltid svårt, särskilt i dessa tider av osäkerhet kring räntor samt kring hur stark den svenska ekonomin egentligen är.

Om vi ska tro en enkätundersökning genomförd av bolåneföretaget SBAB, med över 200 deltagande fastighetsmäklare i storstadsregionerna, kommer priserna i Stockholm, Göteborg och Malmö att öka med ungefär 5% per år i genomsnitt de kommande fem åren. Störst prisökningar väntas i Malmö och Göteborg, medan prisökningarna i genomsnitt kommer att vara något lägre i Stockholm med förorter.

Prisutvecklingen slår förväntningarna med råge

Göteborg sticker ut bland storstadsområdena. Här är förväntningarna att bostadsrätterna kommer att stiga i pris med 6,5% per år, medan priserna för småhus kommer att öka med i genomsnitt 6,0% per år. Uppgifterna för Malmö pekar också på förväntningar om stabila prisuppgångar. Här räknar mäklarna med en ökning med 5,4% för bostadsrätter och 5,0% för småhus. I Stockholm, där bopriserna har ökat mest de senaste åren, är förväntningarna något lägre. Här förväntar mäklarna sig en ökningstakt på i genomsnitt 3,9% (bostadsrätter) respektive 4,4% (småhus).

Intressant att notera är att mäklarnas syn på prisökningarna fram till år 2022 ligger en bra bit under vad den faktiska prisökningen har varit de senaste fem åren. Samtidigt ligger mäklarnas förväntningar något över vad som bör vara en sund utveckling i förhållande till hur ekonomin med löner och inkomster för bolånetagarna förväntas utvecklas fram till år 2022.

Mer positiva tongångar 2017 jämfört med 2016

SBAB genomför sin undersökning varje kvartal, varje år. Det gör att det går att följa hur fastighetsmäklarnas förväntningar ändras över tid (och hur väl de slår in!). Vid mätningarna 2015 uppgav de tillfrågade att de var av uppfattningen att bostadspriserna skulle öka med i genomsnitt 5,4% (bostadsrätter) respektive 5,2% (småhus) per år under de kommande fem åren. Vid mätningarna 2016 var mäklarna något mer pessimistiska. De angav då i genomsnitt en prisökning på 4,5% per år för både bostadsrätter och småhus. En anledning till detta var förmodligen osäkerheten kring vilka effekter amorteringskravet skulle komma att innebära. I 2017 års mätning är tongångarna alltså återigen mer positiva.

Ingen större skillnad mellan bostadsrätter och småhus

Enligt de tillfrågade mäklarna kommer prisökningarna i genomsnitt att vara ungefär lika stora för både bostadsrätter och småhus. I Stockholm förväntas emellertid småhusen stiga i värde något mer än vad bostadsrätterna kommer att göra. I Göteborg och Malmö är förhållandet det motsatta. En förklaring till skillnaderna mellan storstadsregionerna i den här aspekten är att priserna på bostadsrätter i Stockholm har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Den efterfrågan som trissar upp priserna kommer förmodligen att minska bland annat på grund av amorteringskraven.