Mäklare önskar nytt regelverk för budgivning

Vilda västern – så kan förfarandet kring budgivningar på småhus och bostadsrätter upplevas – och den situation som råder kring budgivningar på bostadsmarknaden upplevs inte som optimal, vare sig av de som budar, säljarna eller mäklarna själva.

Ett antal fastighetsmäklare har nu bestämt sig för att sätta press på regeringen att skapa ett nytt regelverk kring budgivningar. Enligt en skrivelse önskar man bland annat införa krav på att budgivare ska identifiera sig med BankID och att bud ska vara bindande. Bjurfors och Mäklarhuset är några av de mäklare som ställer sig bakom förslagen.

Det finns inga regelverk kring budgivning

Det mesta som har med köp och försäljning av fastigheter att göra är omgärdat av en mycket omfattande lagstiftning och en lång rad förordningar och föreskrifter. För själva budgivningen finns emellertid inget regelverk över huvud taget. Det är klart att standarder och praxis har vuxit fram genom åren, men det finns några saker som är helt oreglerade.

En sak som är viktig att känna till är att ett bud, även det vinnande, inte utgör någon bundenhet för budgivaren. Han eller hon kan dra sig ur bostadsaffären när som helst. Denna situation ger upphov till en osäkerhet hos säljaren och den kan också innebära problem för mäklaren. Denna punkt trycker mäklarna ganska tungt på i sin skrivelse.

En annan sak är att budgivningen är anonym. Det ger en sämre eller till och med obefintlig transparens för dem som lägger bud. Det är till exempel omöjligt att veta om den eller de man budar mot verkligen är intresserade av att förvärva villan, bostadsrätten eller radhuset.

Sistnämnda är något fastighetsmäklarna tar upp i detalj i sin skrivelse. Författarna menar att en stor del av den starka prisutvecklingen i bland annat Stockholm det senaste året beror på att oseriösa budgivare har budat enbart för att trissa upp priserna. Man framför att det inte sällan är vänner, släktingar och till och med grannar som erbjuder sig att ”hjälpa till” att höja slutpriset. Effekten blir att prisnivåerna ökar utan att det finns någon substans bakom, vilket kan leda till problem om bostadsmarknaden skulle bromsa in rejält. En annan effekt kan, enligt mäklarna, bli att förtroendet för fastighetsmäklarna minskar. Kan man verkligen lita på att mäklarna ser till att ordna med en ärlig budgivning? Är mäklarna med på det hela?

Mäklarnas förslag på åtgärder

Fastighetsmäklarna rekommenderar att regeringen tittar närmare på frågan om bindande bud och krav på ID-kontroll för dem som ska lägga bud. Vad gäller frågan om bindande bud finns olika uppfattningar inom mäklarkåren. Vissa vill att regeringen inför en reglering för mer eller mindre permanent bindande bud medan andra rekommenderar att bundenheten begränsas till något eller några dygn. För ID-kontrollerna är mäklarna dock överens – sådana bör införas snarast.

Källa: DN (artikel här)