Villkor

Gem

Det finns tre kategorier av villkor för bolån. I den första inkluderas de mest grundläggande, så som till exempel att den som ansöker ska vara myndig och att det finns en faktisk bostad som ska finansieras med lånet. Den andra omfattar rent tekniska aspekter, såsom att det finns pantbrev för det belopp som ska lånas upp. Den tredje kategorin handlar om alla de villkor som gäller för ett specifikt bolån, med bland annat räntesats och betalningsintervall. På den här sidan tittar vi närmare på de två sistnämnda kategorierna.


Pantbrev och lagfart

Det går endast att belåna en bostad i det fall det finns pantbrev uttagna till minst det belopp som ska lånas. I tillägg går det inte att belåna en annan bostad än den man står som ägare till.

Pantbrevet är en handling som fungerar som bevis på att en ägare har gjort en inteckning i en fastighet. Det utfärdas av Lantmäteriet, normalt på uppdrag av banken. Inteckningen i fastigheten är en typ av inskrivning. Genom denna inskrivning så reserverar du en viss del av fastighetens värde för att kunna användas som säkerhet. Inteckningen ger dig sedan möjlighet att få ett pantbrev som du alltså sedan kan använda som säkerhet vid ett bolån. Notera att du inte kan inteckna hur stora värden som helst i bostaden. Det skulle göra att vem som helst skulle kunna ta hur höga lån som helst med sin bostad som säkerhet. Du kan bara inteckna bostaden upp till bostadens marknadsvärde. Skulle bostadens marknadsvärde höjas kan du be om en ny värdering av huset för att därefter kunna inteckna ännu högre belopp.

Vidare är lagfart detsamma som registrering av förvärv av fastighet. Genom registreringen hos Lantmäteriet blir det officiellt att fastigheten har bytt ägare. Någon koppling till övergången av äganderätten för fastigheten finns dock inte – köpet verkställs genom att köpeavtalet undertecknas. Det är endast den som innehar lagfart som kan ansöka om bolån i den aktuella fastigheten.

Vid förvärv av en fastighet är det viktigt att kontrollera att den föregående ägaren löser sina bolån som är kopplade till fastigheten som denne säljer. Bolånet är nämligen kopplat till pantbrevet som i sin tur är knutet till fastigheten. Pantbrev kan inte flyttas mellan fastigheter utan måste tecknas specifikt för varje fastighet. Genom att inte lösa pantbrevet vid försäljning kan således inte pantbrevet överlåtas till nästkommande ägare. Detta är med andra ord något som är väldigt viktigt att se över vid en fastighetsaffär.


Individuella villkor enligt skuldebrev

När du ansöker om bolån kommer banken eller bolåneinstitutet att dra upp förslag på skuldebrev. Väljer du endast ett sammanhållet lån blir det fråga om ett enda skuldebrev. Vill du i stället dela upp lånesumman på flera delar, till exempel för att kunna kombinera rörligt/bundet, kommer banken att skapa flera förslag.

Ett skuldebrev för bolån består inte av mycket mer än ett kortfattat dokument där låneobjektet samt lånets övergripande villkor (ränta, löptid, med mera) fastställs. När skuldebrevet är undertecknat börjar det att gälla.

Till varje skuldebrev följer en villkorsbilaga. Det är här de individuella villkoren för respektive lån fastställs. Det finns en mycket lång rad uppgifter noterade i bilagan.


Villkorsbilagan

Villkorsbilagan kan omfatta totalt tre grupper av villkor, nämligen:
1. Kreditbeloppet och säkerheten som helhet
2. Ränta och amorteringar vid rörligt lån
3. Ränta och amorteringar vid bundet lån

Det som noteras först i alla villkorsbilagor är vad skuldebrevet egentligen handlar om, det vill säga kreditbeloppet och säkerheten. Sistnämnda är själva den belånade fastigheten och den anges med fastighetsbeteckning. Även kreditens löptid i år (till exempel 30 år) anges här.

Därefter presenteras uppgifter som skiljer sig åt beroende på om lånet är rörligt eller bundet. Uppgifterna om amorteringar är likartade, till exempel vad gäller amortering per förfallodag och betalningsintervall, men det finns naturligtvis skillnader vad gäller räntesats och sammanlagt belopp att betala.

I det fall lånet är bundet kommer en specifik villkorsperiod (från datum till datum, till exempel tre år) att anges tillsammans med den för lånet bundna räntan. Är lånet rörligt anges inget slutdatum, men en precisering kring att räntan revideras var tredje månad finns med.

Villkoren innehåller också mer standardiserade regler kring uppsägning, lösen av lån i förtid samt vad som sker när ett bundet avtal löper ut. Det är viktigt att läsa igenom och försöka förstå dessa regler, särskilt vad gäller bankens rätt att debitera ränteskillnadsersättning.